Tài liệu Chuẩn năng lực cơ bản của Dược sĩ Việt Nam

Cập nhật 22/10/2019 | Lúc 10:26:05
Ngày 15/10/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4815/QĐ-BYT  về việc phê duyệt tài liệu Chuẩn năng lực cơ bản của Dược sĩ Việt Nam.
Chuẩn năng lực Dược sĩ Việt Nam qui định các năng lực người Dược sĩ Việt Nam cần có khi thực hiện hoạt động hành nghề Dược tại Việt Nam.
Giám đốc các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh; Giám đốc các Học viện, Hiệu trưởng các trường đại học đào tạo ngành Dược học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định”
Download: qdb-2019-4815-ban hanh Chuan nang luc Duoc si VN