Tài liệu Hội thảo lấy ý kiến đóng góp Chương trình và tài liệu đại học Hộ sinh

Cập nhật 08/09/2014 | Lúc 8:41:41

Dự kiến ngày 15 đến 18/9/2014 Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo sẽ tổ chức Hội thảo về công tác Hộ Sinh

Hội thảo sẽ lấy ý kiến đóng góp của các cơ sở đào tạo và sử dụng nhân lực Hộ sinh nhằm hoàn thiện chương trình và tài liệu đào tạo Hộ sinh đã được biên soạn.
Danh mục các tài liệu:
– Chuẩn năng lực cơ bản của Hộ sinh: http://asttmoh.vn/vanbanchinhquy.aspx
– Tài liệu đào tạo đại học hộ sinh: download
– Quy trình chăm sóc hộ sinh: download
– Sổ tay hướng dẫn thực hành lâm sàng: