Tài liệu Hội thảo “Lấy ý kiến dự thảo Chuẩn năng lực cơ bản Cử nhân Kỹ thuật Hình ảnh Y học Việt Nam”

Cập nhật 18/12/2020 | Lúc 9:39:05

Thực hiện Quyết định số 4018/QĐ-BYT ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Bộ Y tế triển khai thực hiện Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học thuộc khối ngành sức khỏe giai đoạn 2020-2025, Bộ Y tế giao Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương xây dựng “Chuẩn năng lực cơ bản của Cử nhân Kỹ thuật Y Việt Nam”.

Để hoàn thiện dự thảo “Chuẩn năng lực cơ bản của Cử nhân Kỹ thuật Y Việt Nam ”, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo-Bộ Y tế trân trọng kính mời Quý vị đại biểu tham dự Hội thảo, cụ thể như sau:

1. Thời gian: bắt đầu 13h30 ngày 24 tháng 12 năm 2020.

2. Địa điểm: Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Số 01 Vũ Hựu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

3. Nội dung: Thảo luận dự thảo “Chuẩn năng lực cơ bản của Cử nhân Kỹ thuật Y Việt Nam”.

4. Đề nghị Quý đại biểu tải bản dự thảo “Chuẩn năng lực cơ bản của Cử nhân Kỹ thuật Y Việt Nam” theo đường link: DỰ THẢO CNL KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC VIỆT NAM