Thông báo Công văn và Mãu báo cáo của Bộ Y tế đề nghị báo cáo triển khai thực hiện Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính Phủ

Cập nhật 13/11/2019 | Lúc 4:09:04

1) Công văn và Mẫu báo cáo của Bộ Y tế gửi các Bệnh viện Trung ương trực thuộc Bộ Y tế.
Bộ Y tế đề nghị báo cáo triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe:
– Tài Công văn số 6504/BYT-K2ĐT ngày 04/11/2019: 01 Cong van 6504
– Tài Mẫu báo cáo Bệnh viện: 01 Mau Benh viên thuoc BYT

2) Công văn và Mẫu báo cáo của Bộ Y tế gửi Bộ Quốc phòng; Bộ Công an và Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
Bộ Y tế đề nghị báo cáo triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe:
– Tài Công văn số 6505/BYT-K2ĐT ngày 04/11/2019: 02 CV 6505
– Tài Mẫu báo cáo Bộ ngành: 02 1 Mau Bo nganh bao cao ND 111
– Tài Mẫu báo cáo Sở Y tế: 02 2 Mau So Y te bao cao ND 111

3) Công văn và Mẫu báo cáo của Bộ Y tế gửi Bệnh viện thuộc Bộ, ngành và Bệnh viện thuộc Trường Đại học có đào tạo khối ngành sức khỏe
Bộ Y tế đề nghị báo cáo triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe:
– Tài Công văn số 6651/BYT-K2ĐT ngày 11/11/2019: 03 CV 6651
– Tài Mẫu báo cáo Bệnh viện thuộc Bộ, ngành và Trương Đại học: 03 Mau Benh viên Bo nganh Truong DH