Thông báo tuyển chọn thực hiện đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2017

Cập nhật 06/02/2017 | Lúc 7:14:35

Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-BYT ngày 12/0/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế để tuuyển chọn thực hiện trong kế hoạch từ năm 2017, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế thông báo:

1. Danh sách đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế đặt hàng tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch từ năm 2017 lĩnh vực nghiên cứu sản xuất vật tư Y tế tại Quyết định và danh mục kèm theo.

2. Tổ chức, cá nhân quan tâm và có năng lực, kinh nghiệm thực hiện chuẩn bị hồ sơ để tuuyển chọn theo mẫu quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014.

Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định, gửi về Bộ Y tế (qua Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo), số 138b, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, trước 17h00 ngày 10/3/2017 (Tính theo dấu bưu điện) để thực hiện quy trình tuyển chọn theo quy định.

Trân trọng thông báo ./.

Download:

1. Công văn: CV_64

2. Quyết định Bộ Y tế: QD_90_BYT