Thông báo xét giao trực tiếp thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế năm 2017

Cập nhật 10/05/2017 | Lúc 3:27:48

Thực hiện Quyết định số 1760/QĐ-BYT ngày 05/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế để xét giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch từ năm 2017, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế thông báo:

  1. Các tổ chức, cá nhân được phê duyệt tại Quyết định số 1760/QĐ-BYT ngày 05/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế chuẩn bị hồ sơ để xét giao trực tiếp theo mẫu quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014.
  2. Nơi nhận và thời gian nhận Hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia xét giao trực tiếp được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Y tế (qua Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo), số 138B, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, trước ngày 5/06/2017 để thực hiện quy trình.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.

Download: CV_378_K2DT_NCKH