Thông tư 26/2020/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Cập nhật 30/12/2020 | Lúc 1:41:25

Ngày 28/12/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Thông tư 26/2020/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải toàn văn Thông tư 26/2020/TT-BYT để các đơn vị, cơ sở đào tạo biết và thực hiện.

Download: Thong tu 26.2020

(hoặc download ở mục VĂN BẢN / VĂN BẢN PHÁP QUY)