Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Cập nhật 17/11/2017 | Lúc 7:13:57

Ngày 10/11/2017 Bộ Y tế đã có Quyết định số 5125/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải nội dung nói trên để các đơn vị, cá nhân biết.

Download:  NĐ 111.2017.CP -5633 ve đào tạo thực hành trong dao tạo khoi ngành sức khỏe

qdb-2017-5125-Cong bo TTHC tai NĐ 111.2017.ve đao tạo thuc hành