Báo cáo công tác tuyển sinh và đào tạo nhân lực y tế năm 2020 và kế hoạch tuyển sinh năm 2021

Cập nhật 20/08/2021 | Lúc 4:31:03

Thực hiện quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo được giao là đầu mối tổng hợp, báo cáo số liệu với cấp có thẩm quyền.
Để thực hiện đồng bộ các quy định tổ chức đào tạo, đánh giá, quy hoạch nguồn nhân lực y tế, đồng thời phục vụ cho công tác kiểm tra theo quy định của Nghị định số 111/2017/NĐ-CP, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở giáo dục có đào tạo nhân lực y tế báo cáo về công tác tuyển sinh và đào tạo năm 2020 (bao gồm: tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp khối ngành sức khỏe) và kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm 2021. Báo cáo theo mẫu được đăng tải kèm theo.
Số liệu ghi trong báo cáo thống nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2020. Đề nghị các cơ sở gửi báo cáo về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trước ngày 15 tháng 9 năm 2021 (báo cáo đóng dấu có xác nhận của cơ sở giáo dục gửi về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, số 138B, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội; file mềm gửi qua E- mail: dongnt.k2dt@moh.gov.vn).

Chi tiết xin liên hệ: TS. Nguyễn Thị Đông, chuyên viên Cục KHCN&ĐT theo số điện thoại: 0913.155.272.

Download mẫu báo cáo:

01 Mau BC co so GDĐH 2021

02 Mau BC co so GDNN 2021