Báo cáo tiềm lực cơ sở vật chất, trang thiết bị của các tổ chức khoa học và công nghệ

Cập nhật 14/07/2015 | Lúc 8:30:18

Bộ Khoa học và Công nghệ có công văn số 2196/BKHCN-KHTH ngày 24/6/2015 về việc báo cáo tiềm lực cơ sở vật chất, trang thiết bị của các tổ chức khoa học và công nghệ, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải công văn nói trên để các đơn vị nghiên cứu, thực hiện theo yêu cầu.

Báo cáo của đơn vị đề nghị gửi về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trước ngày 15/7/2015 để tập hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Download: CV613