09 Chương trình và tài liệu đào tạo liên tục do JICA hỗ trợ xây dựng

Cập nhật 01/06/2015 | Lúc 3:25:32

Dự án Hợp tác Kỹ thuật “Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống khám chữa bệnh” được JICA (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản) và Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế phối hợp thực hiện từ 28/7/2010 đến 27/7/2015. Mục tiêu của dự án là “Các hoạt động phát triển nguồn nhân lực được triển khai bởi Bộ Y tế, 3 bệnh viện trọng điểm (Bạch Mai, TƯ Huế, Chợ Rẫy) và một số bệnh viện khác dựa trên chiến lược và chính sách phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống khám chữa bệnh”.

Một trong bốn đầu ra chính của dự án là các tài liệu và chương trình đào tạo trong 9 lĩnh vực thiết yếu được chuẩn hóa và đưa vào sử dụng. Chín lĩnh vực thiết yếu bao gồm:

  1. An toàn người bệnh
  2. Quản lý chất lượng bệnh viện
  3. Cấp cứu cơ bản
  4. Đào tạo giảng viên lâm sàng
  5. Quản lý điều dưỡng
  6. Kiểm soát nhiễm khuẩn
  7. Quản lý đào tạo liên tục tại bệnh viện
  8. Chăm sóc toàn diện
  9. Tăng cường năng lực chuyển tuyến bệnh viện

Dưới sự chủ trì của Cục Quản lý khám chữa bệnh, chương trình và tài liệu đào tạo liên tục của 9 lĩnh vực thiết yếu đã được các chuyên gia hàng đầu biên soạn và được Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế phê duyệt.

Với mong muốn tài liệu này được sử dụng rộng rãi trong đào tạo liên tục cho cán bộ y tế, JICA Việt Nam đã đề nghị Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đưa lên trang thông tin điện tử của Cục để các đơn vị, cá nhân có nhu cầu sử dụng có thể dễ dàng tiếp cận.

Download:

Quyetdinhbanhanh

a1. CHUONG TRINH ATNB

a2. TAI LIEU ATNB

b1. CHƯƠNG TRINH QUAN LY BENH VIEN CHUAN

b2. TAI LIEU QLCL

c2. TAI LIEU CAP CUU CHUONG TRINH CAP CUU

d1. CHUONG TRINH QUAN LY DIEU DUONG

d2. TAI LIEU QUAN LY DIEU DUONG

e1. CHUONG TRINH KIEM SOAT NHIEM KHUAN

e2. TAI LIEU KIEM SOAT NHIEM KHUAN

f1. CHUONG TRINH CHAM SOC NGUOI BENH TOAN DIEN

f2. TAI LIEU CHAM SOC NGUOI BENH TOAN DIEN

g1.CHƯƠNG TRINH CHUYEN TUYEN

g2. TAI LIEU CHUYEN TUYEN

h1. CHUONG TRINH QUAN LY DAO TAO

h2. TAI LIEU QUAN LY DAO TAO BENH VIEN LIEN TUC

i. CHUONG TRINH TOT