Chiến lược chính sách

Cập nhật 06/09/2014 | Lúc 10:07:04

Thực hiện chủ trương công nghiệp hiện đại hoá, công nghiệp hoá đất nước, Bộ Y tế đã tích cực triển khai công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ khám chữa bệnh, sản xuất thuốc, vắc xin, trang thiết bị y tế phục vụ sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 

Những thành tựu mà hoạt động khoa học công nghệ đạt được thực sự là động lực phát triển y học và dược học.

 

Cơ chế quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ y, dược được thực hiện trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Các nhiệm vụ triển khai có giá trị phục vụ nhu cầu thực tiễn phát triển ngành y tế, có ý nghĩa nâng cao trình độ công nghệ tiếp cận các nước tiên tiến và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Quy trình lựa chọn vấn đề ưu tiên triển khai và tuyển chọn chủ trì thực hiện được quy định cụ thể bằng văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính khách quan và khoa học nhằm chọn đúng vấn đề ưu tiên và chọn đúng đối tượng chủ trì thực hiện với mức kinh phí đầu tư phù hợp.