Hội thảo góp ý dự thảo “Chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ đa khoa”

Cập nhật 19/11/2014 | Lúc 1:35:39

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã xây dựng dự thảo “Chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ đa khoa”, để hoàn chỉnh dự thảo Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo tổ chức Hội thảo góp ý rộng rãi đối với Dự thảo nói trên.

Download: du thao chuan nang luc bac si da khoa sua ngay 19 8 2014