Giấy mời tham dự Hội thảo và dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác đào tạo liên tục

Cập nhật 18/11/2019 | Lúc 7:36:58

Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn về đào tạo liên tục cán bộ y tế, cụ thể:
1. Chủ trì: Lãnh đạo Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế.
2. Thời gian: Khai mạc 13h30 ngày 21/11/2019 (thứ 5).
3. Địa điểm: Nhà khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Tài dự thảo Thông tư theo đường link:
1) Giấy mời số 167/GM-K2ĐT:  gmdv-2019-167-1
2) Dự thảo Thông tư: 4_DT Thong tu 17.11
3) Bản so sánh nội dung sửa đổi: 4_Ban sua 17.11