Dự thảo Thông tư “Quy định chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; xây dựng, thẩm định và ban hành chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo”

Cập nhật 30/12/2020 | Lúc 9:00:50

Để thực hiện Nghị quyết số 20/NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện đang xây dựng Thông tư “Quy định chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; xây dựng, thẩm định và ban hành chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo”.

Thông tư này quy định về chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, bao gồm cả yêu cầu điều kiện tối thiểu để thực hiện chương trình; xây dựng, thẩm định và ban hành chuẩn chương trình đào tạo cho các ngành, nhóm ngành của từng lĩnh vực đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học; viện hàn lâm, viện do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ được phép đào tạo trình độ tiến sĩ và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Thông tư này không áp dụng đối với các chương trình đào tạo do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp bằng tốt nghiệp bao gồm cả chương trình liên kết với nước ngoài theo quy định về hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải bản dự thảo Thông tư “Quy định chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; xây dựng, thẩm định và ban hành chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo” và góp ý của Cục đối với Dự thảo Thông tư:

Download:

1. Du thao Thong tu ve xay dung chuan CTĐT_25.12.2020

2. Cong van BYT gui Bo GDDT gop y du thao Thong tu.signed