Dự thảo Thông tư thử thuốc trên lâm sàng

Cập nhật 21/11/2016 | Lúc 7:51:26

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định về Thử thuốc trên lâm sàng.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải bản dự thảo và đề nghị các đơn vị xem xét, nghiên cứu và cho ý kiến góp ý về Cục.

Download:

1. draft-6-thong-tu-thu-thuoc-tren-lam-sang_19_12_2016

2. bo-nguyen-tac-gcp-du-thao-17-12-2016