Công văn số 8392/BYT-K2ĐT ngày 02/11/2015 của Bộ Y tế về việc góp ý Dự thảo “Báo cáo và mô hình đào tạo nhân lực y tế” và Nghị định Viện – Trường

Cập nhật 05/11/2015 | Lúc 4:41:59
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 9110/VPCP-KGVX ngày 14/11/2014 về việc giao Bộ Y tế chủ trì xây dựng “Nghị định quy định phối hợp giữa cơ sở giáo dục và cơ sở thực hành trong thực hành để đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe và cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh” và tại Thông báo số 317/TB-VPCP ngày 18/9/2015 giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ GDĐT nghiên cứu đề xuất điều chỉnh khung trình độ, thời gian đào tạo đại học, sau đại học của ngành Y, Bộ Y tế trân trọng gửi tới Quý cơ quan công văn số 8392/BYT-K2ĐT ngày 02/11/2015 đề nghị góp ý kiến về:
1) Dự thảo “Báo cáo và mô hình đào tạo nhân lực y tế” (gồm 03 file: dự thảo Báo cáo và Phụ lục 1, Phụ lục 2 của dự thảo Báo cáo)
Download:
8_BC de xuat moi_ban du thao xin gop y
Phu luc 1 cua Du thao Bao cao
Phu luc 2 cua Du thao Bao cao
 
2) Dự thảo 5 “Nghị định quy định phối hợp giữa cơ sở giáo dục và cơ sở thực hành trong thực hành để đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe và cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh” (gồm 01 file dự thảo Nghị định)
Download: 37_Nghi dinh Vien truong_DT 29_09
Download: CV 8392 Gop y