Góp ý về mô hình đào tạo trong đào tạo nhân lực y tế

Cập nhật 07/10/2015 | Lúc 10:49:03

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thoòng báo số 317/TB-VPCP ngày 18/9/2015 về việc giao Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất điều chỉnh khung trình độ, thời gian đào tạo đại học, sau đại học của ngành y đảm bảo hội nhập quốc tế.

Bộ Y tế tổ chức buổi họp góp ý Mô hình đào tạo trong đào tạo nhân lực y tế hướng tới hội nhập quốc tế.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải dự thảo mô hình, đề nghị quý đại biểu nghiên cứu và góp ý cho dự thảo.

Download: 3_BC Mo hinh_08_10_2015