Hội thảo lấy ý kiến góp ý một số nội dung liên quan đến đào tạo nhân lực y tế

Cập nhật 11/12/2017 | Lúc 8:38:35

Ngày 14/12/2017 Bộ Y tế tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý một số nội dung liên quan đến đào tạo y tế. Nội dung như sau: Thảo luận lấy ý kiến góp ý về:

– Dự án sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học

– Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

– Xây dựng khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân trong đào tạo nhân lực y tế.

Tài liệu:

1. 01 Giay moi 1285 BYT

2. Dự thảo Luật Giáo dục và Giáo dục đại học

+ 01 GY SỬA ĐỔI LGD, LGDĐH_GS PGS (Ver.2)

+ 02 Du thao Luat Giao duc

+ 03 Du thao Luat GD Dai hoc

3. 03 Du thao QD Thu tuong Quy dinh GS PGS 2017 

4. Khung cơ cấu giáo dục quốc dân

01 1981_QD-TTg_328234 (khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân)

+  1_Mô hình đào tạo Điều dưỡng final

2_Mô hình đào tạo YTCC final cu

3_Mô hình đào tạo Ky thuat Y final

4_MH dao tao BS VN

5_Mô hình đào tạo DS