Không thực hiện đào tạo định hướng chuyên khoa

Cập nhật 23/07/2019 | Lúc 4:12:02

Ngày 9/7/2019 Bộ Y tế đã có công văn số 3928/BYT-K2ĐT về việc Không thực hiện đào tạo định hướng chuyên khoa.

Toàn văn công văn đơn vị xem tại: