Quyết định cấp mã cơ sở đào tạo liên tục cho Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam

Cập nhật 25/04/2016 | Lúc 6:59:40

Ngày 22/4/2016, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã ra Quyết định số 20/QD-K2ĐT về việc cấp mã cơ sở đào tạo liên tục cho Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam. Mã cơ sở đào tạo liên tục là B69.

Quyết định kèm theo: QD_20