Tài liệu Hội thảo “Lấy ý kiến góp ý dự thảo Chuẩn năng lực cơ bản Điều dưỡng Việt Nam”

Cập nhật 08/12/2020 | Lúc 2:16:03

Thực hiện Quyết định số 4018/QĐ-BYT ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Bộ Y tế triển khai thực hiện Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học thuộc khối ngành sức khỏe giai đoạn 2020-2025, Bộ Y tế giao Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định rà soát, cập nhật “Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam”.

Để hoàn thiện dự thảo “Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam”, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo-Bộ Y tế trân trọng kính mời Quý vị đại biểu tham dự Hội thảo, cụ thể như sau:

1. Thời gian: bắt đầu 08h30 ngày 11 tháng 12 năm 2020.

2. Địa điểm: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Số 257 Hàn Thuyên, thành phố Nam Định.

3. Nội dung: Thảo luận và góp ý kiến dự thảo “Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam”.

4. Đề nghị Quý đại biểu tải bản dự thảo “Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam” theo đường link sau: Du thao _ Chuan nang luc dieu duong