Tham gia giải thưởng Tạ Quang Bửu

Cập nhật 02/04/2015 | Lúc 10:23:52

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo nhận được công văn số 620/BKHCN-TĐKT của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tham gia Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2015. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiên cứu và triển khai thực hiện theo quy định.

Download công văn: NCKH0001