Thông báo phê duyệt Danh mục đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022

Cập nhật 30/09/2021 | Lúc 8:21:15

1. Thông báo phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài KH&CN cấp Bộ để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực y tế công cộng- dinh dưỡng:

Thông báo tuyển chọn (Y tế công cộng và Dinh dưỡng)

QD_2021_DM_YTCC_Dinh dưỡng

 

2. Thông báo phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài KH&CN cấp Bộ để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực Bệnh không lây nhiễm:

Thông báo tuyển chọn (Bệnh không lây nhiễm)

QD_2021_DM_Bệnh không lây nhiễm

 

3. Thông báo phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài KH&CN cấp Bộ để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực Bệnh lây nhiễm:

Thông báo tuyển chọn (Bệnh lây nhiễm)

QD_2021_DM_Bệnh lây nhiễm 

 

4. Thông báo phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài KH&CN cấp Bộ để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực nghiên cứu Trang thiết bị Y tế:

Thông báo tuyển chọn (Trang thiết bị y tế)

QD_2021_DM_TTBYT 

 

5. Thông báo phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài KH&CN cấp Bộ để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực nghiên cứu Công nghệ sinh học ứng dụng trong dự phòng:

Thông báo tuyển chọn (Công nghệ sinh học ứng dụng trong dự phòng)

QD_2021_DM_CNSH_D phòng.signed

 

6. Thông báo phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài KH&CN cấp Bộ để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực nghiên cứu Công nghệ Dược:

Thông báo tuyển chọn (Công nghệ Dược)

QD_2021_DM_Công ngh d c.signed

 

7. Thông báo phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài KH&CN cấp Bộ để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực nghiên cứu Công nghệ sinh học ứng dụng trong lâm sàng:

Thông báo tuyển chọn (Công nghệ sinh học ứng dụng trong lâm sàng)

QD_2021_DM_CNSH_Lâm sàng.signed

 

8. Thông báo phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài KH&CN cấp Bộ để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực nghiên cứu Công nghệ sinh học ứng dụng sản xuất vắc xin, sinh phẩm:

Thông báo tuyển chọn (Công nghệ sinh học, ứng dụng sản xuất vắc xin, sinh phẩm)

QD_2021_DM_CNSH_Vắc xin SP.signed