Thông báo Xây dựng kế hoạch công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Đăng ký thực hiện Dự án Năng suất Chất lượng

Cập nhật 11/05/2017 | Lúc 9:10:03

Căn cứ công văn số 909/TĐC-KHTC  ngày 26/04/2017 của Tổng Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng (TCĐLCL) năm 2018 với các Bộ, ngành; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo có công văn số 398/K2ĐT-NCKH ngày 10 tháng 05 năm 2017 về hướng dẫn các đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch công tác TCĐLCL năm 2018 (File kèm theo).

Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Quyết định số 1379/QĐ-BYT ngày 10/4/2017 Phê duyệt dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành Y tế” (Quyết định phê duyệt dự án gửi kèm theo). Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tham gia dự án xây dựng dự án nhánh cho sản phẩm hàng hóa (vắc xin và sinh phẩm y tế, dược phẩm, trang thiết bị y tế) của đơn vị mình, với mục tiêu, nội dung dự án phù hợp với Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành Y tế” của Bộ Y tế (Mẫu đăng ký dự án nhánh tại Phụ lục số 3 kèm theo công văn)

Trước ngày 16 tháng 6 năm 2017, các đơn vị gửi báo cáo, đề xuất danh mục TCVN, QCVN và đăng ký thực hiện Dự án Năng suất chất lượng đầy đủ về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (file điện tử gửi vào hộp thư điện tử của Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo địa chỉ : nckh.k2dt@gmail.com), để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ

Trân trọng thông báo./.

Tải tài liệu:

  1. Mau_phieu de xuat
  2. Quyet dinh
  3. Mau Ban ke hoach TCVN, QCVN 2018
  4. CV_BYT_KH_2018