Thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KHCN

Cập nhật 02/04/2015 | Lúc 10:34:23

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo nhận được công văn số 385/BKHCN-TTKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải nội dung văn bản trên và đề nghị đơn vị nghiên cứu, thực hiện theo yêu cầu.

Download văn bản: KHCN10001