Đề án đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, vùng núi

Đề án đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, vùng núi của các tỉnh thuộc Miền Bắc và Miền Trung, vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long và Vùng Tây Nguyên theo chế độ cử tuyển

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trong cả nước đang triển khai đào tạo ở tất cả các bậc: sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp và nghề.

Tài liệu đào tạo dành cho giảng viên hộ sinh

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho phép và hỗ trợ biên dịch bộ tài liệu “Education material for teacher of midwifery – Tài liệu đào tạo dành cho giảng viên Hộ sinh”, nhằm hỗ trợ cho đào tạo Hộ sinh nói riêng và tham khảo đào tạo các đối tượng khác có nội dung kỹ năng hộ sinh

Báo cáo chung tổng quan ngành y tế

Báo cáo chung tổng quan ngành y tế

Chiến lược chính sách

Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 816/QĐ-BYT ngày 16 tháng 3 năm 2012 phê duyệt “Quy hoạch phát triển nhân lực y tế giai đoạn 2012-2020″.