Trao quyết định phê duyệt hai đề tài nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng cho Bệnh viện đa khoa Tâm Anh

Sáng ngày 21/02/2020, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức Lễ triển khai Quyết định của Bộ Y tế phê duyệt hai đề tài nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng “Nghiên cứu sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu tự thân trong điều trị nội mạc tử cung mỏng ở các bệnh nhân thu […]

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng quản lý an toàn trong thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam

Ngày 13/12/2019, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã ra quyết định thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng quản lý an toàn trong thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam”. Cục đăng tải nội dung kế hoạch như sau: – Tên […]

Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế thực hiện trong kế hoạch 2017

Thực hiện Quyết định số 2211/QĐ-BYT ngày 31/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài KH&CN cấp Bộ để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch từ năm 2017, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế thông báo: 1. Danh sách 01 đề […]

Thông báo Xây dựng kế hoạch công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Đăng ký thực hiện Dự án Năng suất Chất lượng

Căn cứ công văn số 909/TĐC-KHTC  ngày 26/04/2017 của Tổng Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng (TCĐLCL) năm 2018 với các Bộ, ngành; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và […]

Thông báo xét giao trực tiếp thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế năm 2017

Thực hiện Quyết định số 1760/QĐ-BYT ngày 05/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế để xét giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch từ năm 2017, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế thông báo: Các […]

Thông báo Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế thực hiện trong kế hoạch năm 2017

Thực hiện Quyết định số 1637/QĐ-BYT ngày 27/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài KH&CN cấp Bộ để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch từ năm 2017, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế thông báo: Danh sách 03 đề tài […]

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2017

Căn cứ công văn số 194/BKHCN-KHTH ngày 19/01/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2017; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị triển […]

Báo cáo tình hình ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ (lần 2)

Ngày 06/8/2015, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (cơ quan được giao thực hiện quản lý hoạt động KH&CN Bộ Y tế) đã có văn bản số 725/K2ĐT-NCKH về việc báo cáo tình hình ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của […]

Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp Bộ lần 2 – 2015

Theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản hướng dẫn Luật, định kỳ các tổ chức, cá nhân được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN mỗi năm 02 lần, trong đó thời điểm báo cáo lần […]

Báo cáo tiềm lực cơ sở vật chất, trang thiết bị của các tổ chức khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ có công văn số 2196/BKHCN-KHTH ngày 24/6/2015 về việc báo cáo tiềm lực cơ sở vật chất, trang thiết bị của các tổ chức khoa học và công nghệ, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải công văn nói trên để các đơn vị nghiên cứu, […]