Thông báo Xây dựng kế hoạch công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Đăng ký thực hiện Dự án Năng suất Chất lượng

Căn cứ công văn số 909/TĐC-KHTC  ngày 26/04/2017 của Tổng Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng (TCĐLCL) năm 2018 với các Bộ, ngành; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và […]

Giới thiệu và mời doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo nhận được công văn của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp và giới thiệu và mời doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017. Cục K2ĐT đề nghị các đơn vị nghiên cứu điều kiện, loại hình doanh nghiệp và […]

Thông báo xét giao trực tiếp thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế năm 2017

Thực hiện Quyết định số 1760/QĐ-BYT ngày 05/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế để xét giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch từ năm 2017, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế thông báo: Các […]

Thông báo Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế thực hiện trong kế hoạch năm 2017

Thực hiện Quyết định số 1637/QĐ-BYT ngày 27/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài KH&CN cấp Bộ để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch từ năm 2017, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế thông báo: Danh sách 03 đề tài […]

Triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 “Đăng ký thử thuốc trên lâm sàng”

Thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Lãnh đạo Bộ Y tế trong việc xây dựng và công bố dịch vụ công trực tuyến Đăng ký thử thuốc trên lâm sàng, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Cục KHCN&ĐT) phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Cục CNTT) […]

Báo cáo thực hiện tuyển sinh năm 2016 và kế hoạch tuyển sinh đào tạo NLYT 2017

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực y tế năm 2017 và chỉ đạo, hỗ trợ có hiệu quả việc triển khai công tác tuyển sinh, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở đào tạo nhân lực y tế báo cáo thực hiện tuyển sinh năm 2016 và kế […]

Dự thảo Thông tư Quy định việc thành lập và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Thông tư Quy định việc thành lập và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải bản dự thảo và đề nghị các […]

Dự thảo Thông tư thử thuốc trên lâm sàng

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định về Thử thuốc trên lâm sàng. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải bản dự thảo và đề nghị các đơn vị xem xét, nghiên cứu và cho ý kiến góp ý về Cục. Download: […]

Dự thảo Thông tư Quy định về thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng và vấn đề đạo đức trong nghiên cứu

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải Dự thảo Thông tư Quy định về thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng và Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu. Download: draft-3-thong-tu-thu-thuoc-tren-lam-sang-moi_8_2016