Công văn số 9137/BYT-K2ĐT ngày 24/11/2015 của Bộ Y tế về việc điều tra, khảo sát thực trạng nhân lực điều dưỡng và kỹ thuật y tế

Cập nhật 03/12/2015 | Lúc 7:42:25

Để có cắn cứ xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế lĩnh vực Điều dưỡng và kỹ thuật y tế, Bộ Y tế triển khai điều tra, khảo sát thực trạng nhân lực điều dưỡng và kỹ thuật y tế trên toàn quốc. Mục đích nghiên cứu nhằm đánh giá hiện trạng, dự báo nhu cầu nhân lực đến năm 2020 và đề xuất chính sách phát triển nhân lực điều dưỡng và kỹ thuật y tế. Các phiếu điều tra gồm:

PHIẾU SỐ 1:

– Phiếu số 1 là phiếu thu thập thông tin định lượng nhằm thu thập thông tin về thực trạng và nhu cầu nhân lực điều dưỡng đến năm 2020 của tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh do Sở Y tế quản lý.

– Đối tượng cung cấp thông tin: Sở Y tế.

– Thông tin cần cung cấp gồm các thông tin tổng hợp về số lượng, phân bổ nhân lực điều dưỡng viên, dự báo nhu cầu điều dưỡng trong các năm của tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh do Sở Y tế quản lý, bao gồm cả khu vực công lập và ngoài công lập.

– Phiếu điều tra cần được điền đầy đủ thông tin, chính xác với số liệu thực tế của tỉnh, tổng số lượng nhân lực cần nhất quán giữa các bảng.

PHIẾU SỐ 2: 

– Phiếu số 2 là phiếu thu thập thông tin định lượng nhằm thu thập thông tin về thực trạng và nhu cầu nhân lực điều dưỡng đến năm 2020 của các Bệnh viện và Viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y Tế.

– Đối tượng cung cấp thông tin: Bệnh viện và Viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y Tế.

– Phiếu điều tra cần được điền đầy đủ thông tin, chính xác với số liệu thực tế của bệnh viện.

PHIẾU SỐ 3:

– Phiếu số 3 là phiếu thu thập thông tin định lượng nhằm thu thập thông tin về thực trạng và nhu cầu nhân lực điều dưỡng đến năm 2020 của các trường có đào tạo điều dưỡng (gồm các trường đại học, cao đẳng, trung học thuộc khu vực công lập và ngoài công lập).

– Đối tượng cung cấp thông tin: Các trường đào tạo điều dưỡng trên toàn quốc thuộc khu vực công lập và ngoài công lập.

– Phiếu điều tra cần được điền đầy đủ thông tin, chính xác với số liệu thực tế của cơ sở đào tạo.

 

Chi tiết xin liên hệ:

  1. CN. Phí Thị Thùy Ngân, Số điện thoại: 0978698818, email: phithuyngan91@gmail.com
  2. CN. Nguyễn Thị Hiền, Số điện thoại: 01689919063, email: hiennguyen5890@gmail.com

Download:

CV 9173 BYT K2DT

PHIEU SO 1_So Y Te

PHIEU SO 2_Benh vien va Vien nghien cuu

PHIEU S0 3_Truong dao tao