Giới thiệu và mời doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017

Cập nhật 10/05/2017 | Lúc 9:16:28

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo nhận được công văn của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp và giới thiệu và mời doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017.

Cục K2ĐT đề nghị các đơn vị nghiên cứu điều kiện, loại hình doanh nghiệp và hồ sơ tham dự để triển khai tham dự giải thưởng trên.

Download hồ sơ: CV_397_k2dt