Thẩm định chuẩn năng lực nghề nghiệp Bác sĩ Răng Hàm Mặt

Cập nhật 31/12/2020 | Lúc 1:43:49

Thực hiện Quyết định số 5446/QĐ-BYT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Hội đồng thẩm định chuẩn năng lực cơ bản của Bác sỹ Răng hàm mặt/Nha khoa, sáng ngày 29/12/2020, tại Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế tổ chức buổi họp Hội đồng thẩm định chuẩn năng lực nghề nghiệp Bác sĩ Răng Hàm Mặt

Tham dự và chủ trì cuộc họp có GS.TS Nguyễn Công Khẩn, nguyên Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Chủ tích hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Vũ Trung, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng, cùng các thành viên Hội đồng là chuyên gia về răng hàm mặt/nha khoa trong toàn quốc.

PGS.TS. Nguyễn Vũ Trung, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu tại buổi thẩm định

Kết luận buổi họp GS.TS Nguyễn Công Khẩn Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận: Thông qua Chuẩn năng lực nghề nghiệp Bác sĩ răng Hàm mặt, đề nghị Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định hôm nay để tiếp thu chỉnh sửa hoàn chỉnh gửi Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo xem xét trình Lãnh đạo Bộ ban hành.