Ban hành “Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam”

Cập nhật 20/01/2015 | Lúc 8:57:07

Ngày 24/4/2012, Bộ Y tế đã có quyết định số 1352/QĐ-BYT Ban hành “Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam”

Download: Chuannangluc_DIEUDUONG