Báo cáo chung tổng quan ngành y tế

Cập nhật 06/09/2014 | Lúc 2:12:18

Báo cáo chung tổng quan ngành y tế

Từ năm 2007, Bộ Y tế phối hợp với các đối tác y tế để xây dựng Báo cáo chung tổng quan ngành y tế (JAHR) hàng năm. Đây là tài liệu quan trọng, được sử dụng để xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và 5 năm của Bộ Y tế. Các Báo cáo chung tổng quan ngành y tế được đưa lên trang web để chia sẻ thông tin trong và ngoài ngành y tế và các đối tác y tế.

Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu tìm hiểu thông tin về ngành y tế có thể tìm đọc các báo cáo nói trên tại địa chỉ: http://jahr.org.vn/