Đề án đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, vùng núi

Cập nhật 06/09/2014 | Lúc 3:59:51

Đề án đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, vùng núi của các tỉnh thuộc Miền Bắc và Miền Trung, vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long và Vùng Tây Nguyên theo chế độ cử tuyển

Ngày 14/11/2007, Thủ tướng chính phủ đã có Quyết định số 1544/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, vùng núi của các tỉnh thuộc Miền Bắc và Miền Trung, vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long và Vùng Tây Nguyên theo chế độ cử tuyển”

Download:  Quyết định 1544_QD-TTg