Ngành bậc đào tạo

Cập nhật 06/09/2014 | Lúc 5:01:17

Ngành y tế hiện đang có các ngành và bậc đào tạo như sau.

Trình độ sau đại học

– Hệ hàn lâm:
Đào tạo tiến sỹ hầu hết các chuyên ngành
Đào tạo thạc sỹ hầu hết các chuyên ngành

– Hệ thực hành:

Chuyên khoa cấp II hầu hết các chuyên ngành
Chuyên khoa cấp I hầu hết các chuyên ngành
Bác sỹ nội trú bệnh viện một số chuyên ngành lâm sàng

Trình độ đại học bao gồm
– Bác sỹ đa khoa
– Dược sỹ
– Bác sỹ răng hàm mặt
– Bác sỹ y học cổ truyền
– Bác sỹ y học dự phòng
– Cử nhân điều dưỡng đại học
– Cử nhân kỹ thuật y học
– Cử nhân y tế công cộng

Trình độ cao đẳng gồm
– Điều dưỡng
– Hộ sinh
– Kỹ thuật viên y
– Cao đẳng dược

Trình độ trung cấp gồm

– Điều dưỡng
– Hộ sinh
– Trung cấp dược
– Y sỹ đa khoa
– Y sỹ y học cổ truyền
– Kỹ thuật viên y
– Kỹ thuật viên dược
– Trung cấp dân số y tế

Các chương trình đào tạo nghề gồm

– Điều dưỡng sơ học
– Nhân viên y tế thôn bản
– Sơ cấp dân số y tế
– Dược tá
– Cô đỡ thôn bản
– Trung cấp nghề kỹ thuật thiết bị y tế
– Cao đẳng nghề thiết bị y tế.