JICA – Tài liệu đào tạo

Cập nhật 12/05/2020 | Lúc 6:52:19

DANH SÁCH TÀI LIỆU

 

I. Bài giảng tham khảo cho đào tạo người hướng dẫn

1. Bệnh viện Chợ Rẫy;

2. Bệnh viện TW Huế;

3. Bệnh viện Xanh Pôn – Hà Nội;

4. Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc;

5.  Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên;

6. Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định;

7. Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai;

8. Bệnh viện đa khoa Thống Nhất.

Lưu ý: Vui lòng tham khảo bảng đối chiếu để biết được nội dung của bài giảng thuộc phần nào trong cuốn Chương trình và tài liệu đào tạo người hướng dẫn thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới sau khi chỉnh sửa theo Thông tư 11/2019/TT-BYT ngày 17/06/2019.

 

II. Ngân hàng câu hỏi để kiểm tra đầu vào và đầu ra trong chương trình đào tạo người hướng dẫn

1. Bệnh viện Chợ Rẫy;
2. Bệnh viện TW Huế;
3. Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn;
4. Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên;
5. Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định;
6. Bệnh viện đa khoa Đồng Nai;
7. Bệnh viện đa khoa Thống Nhất – Đồng Nai.

 

III. Tài liệu hỗ trợ cho Bộ công cụ đánh giá dựa trên năng lực

1. Giới thiệu về đánh giá dựa trên năng lực;
2. Bài giảng mẫu:_Làm thế nào để áp dụng chuẩn năng lực vào đào tạo điều dưỡng.
3. Giải thích một số tiêu chí trong Bộ công cụ đánh giá dựa trên năng lực.