Thẩm định hồ sơ sản phẩm đăng ký thử nghiệm lâm sàng thuốc

Ngày 23/3/2015 Cục khoa học công nghệ và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-K2ĐT về việc ban hành danh sách chuyên gia thẩm định hồ sơ sản phẩm đăng ký thử nghiệm lâm sàng năm 2015. Nhằm đánh giá hồ sơ pháp lý, hồ sơ chất lượng, hồ sơ tiền lâm sàng, […]

Góp ý kiến Dự thảo 01 Hướng dẫn thử nghiệm thuốc trên lâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế về việc xây dựng “Hướng dẫn thử nghiệm lâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu”, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế (Cục KHCN&ĐT) đã xây dựng Dự thảo 01 Hướng dẫn thử nghiệm lâm sàng thuốc đông […]

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học công nghệ năm 2016

Căn cứ công văn số 200/BKHCN-KHTH ngày 23/01/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2016; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo có công văn hướng dẫn các […]

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KHCN

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo nhận được công văn số 385/BKHCN-TTKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải nội dung văn bản trên và đề […]

Tham gia giải thưởng Tạ Quang Bửu

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo nhận được công văn số 620/BKHCN-TĐKT của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tham gia Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2015. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiên cứu và triển khai thực hiện theo quy định. […]

Đăng ký đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2016

Ngày 28/1/2015 Bộ Công thương đã có công văn số 979/BCT-KHCN về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2016 thuộc đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020. Cục Khoa học Công nghệ đề nghị các Tổ chức khoa học và công nghệ, các Tổ […]

Báo cáo công tác tuyển sinh năm 2014 – Kế hoạch tuyển sinh năm 2015

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực y tế năm 2015 và chỉ đạo, hỗ trợ có hiệu quả việc triển khai công tác tuyển sinh, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở đào tạo nhân lực y tế báo cáo thực hiện tuyển sinh năm 2014 và kế […]

Hội nghị đổi mới đào tạo nhân lực y tế trình độ đại học, cao đẳng

Nhằm định hướng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương hướng tới đổi mới để tăng cường chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế và được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, Bộ Y […]

Xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Để có cơ sở về việc xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đề nghị: – Các Viện, Trung tâm trực thuộc Bộ. – Các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Bộ. – Các Bệnh viện trực thuộc Bộ. tổng […]